Chainuan
ประกันเดินทาง ต่างประเทศ AIG Travel Guard International Extra
วางใจได้เมื่อคุณเดินทาง โดยมีประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองอย่างครอบคลุมและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงจาก Travel Guard® สามารถเลือกความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว หรือรายปี แผนการเดินทางในประเทศ หรือแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ

Travel Guard® International Extra* แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของ AIG ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคุณ โดยให้ความคุ้มครองมากถึง 26 ความคุ้มครอง อาทิ ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองกระเป๋าหาย ไฟล์ทดีเลย์ หรือ พลาดการโดยสารเครื่องบินจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกิน (Overbooking) มีทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว และแผนรายปีที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง (เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2021 10:42:42   IP: 101.109.206.135

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางรับประกันภัยโดย บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2021 10:38:13   IP: 101.109.206.135

ความคิดเห็นที่ : 2Chainuan
หมายเหตุ:
• (TA7) จํานวนเงนิ เอาประกนั ภยั ความคมุ้ ครองคา่ ใชจ้ า่ ยในการเดนิ ทางเพอ่ื เยย่ี มผปู้ ว่ ยในตา่ งประเทศและการเดนิ ทางเยย่ี มผปู้ ว่ ยในตา่ งประเทศกรณมี ผี บู้ รรลนุ ติ ภิ าวะอยกู่ บั ผเู้ อาประกนั ภยั
เป็นจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมเดียวกัน ยกเว้นแผนประกัน Plan C ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศในกรณีมีผู้บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยใน
ต่างประเทศ
• (TA8) ค่าชดเชยรายวันในการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในที่ต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย 1,000 บาทต่อวัน
• (TA18, TA22) คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย แต่จํากัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น/คู่/ชุด
• (TA13, TA14, TA15, TA16, TA17) ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง ชดเชยเนื่องจากสายการบินจําหน่ายตั๋วเกินที่นั่ง ชดเชยการล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน ชดเชยการ
พลาดการต่อเท่ียวบิน ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับทุกเวลา 6 ช่ัวโมงเต็ม • (TA20, TA21, TA22) ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
• กลุ่มประเทศเอเชีย: Bangladesh, Bhutan, Brunai Darussalam, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, South Korea, Lao People's Democretic,
Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Phillipines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Province of China และ Vitenam
• กลุ่มประเทศทั่วโลก: ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียหรือประเทศที่ไม่คุ้มครอง
• ประเทศที่ไม่คุ้มครอง: Cuba, Syria, Iran, North Korea, Crimea Region และ Nepal
• โปรดทราบประกันภัยการเดินทางนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
• ผู้ขอเอาประกันสามารถขอประกันภัยนี้ได้เพียง 1 กรมธรรม์ในเวลาเดียวกัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2021 10:39:02   IP: 101.109.206.135

ความคิดเห็นที่ : 3Chainuan
*หมายเหตุ l Remark:
• เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว l The above premium included stamp duty.
• แผนรายปีให้ความคุ้มครองสูงสุด 184 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง (เดินทางได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปี) l Covers 184 days per trip for Annual Trip (unlimited number of trips per annual)

**หมายเหตุ | Remark:
• เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์แล้ว l The above premium included stamp duty.
• สําหรับกรมธรรม์คุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Terms) ผู้ขอเอาประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครองแล้ว และบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเบี้ยประกันภัย l For Single Terms, policy cancellation cannot be done after policy effective date. The company reserved not to refund premium for the case.

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2021 10:39:50   IP: 101.109.206.135

ความคิดเห็นที่ : 4Chainuan
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อออกกรมธรม์ได้ที่
Line OA: @kanokwanprakanpai
Whats app: 0897990051
Tel. 0897990051
Email: kanokwanprakanpai@gmail.com
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2021 10:42:42   IP: 101.109.206.135ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก