บริการของเรา
 
ด้วยเป้าหมายของเรา คือ การบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
ประกันการเดินทาง
- ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 
ประกันบ้าน
- การประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย ด้วยความคุ้มครอง ถึง 6 ภัยพื้นฐานได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การเฉี่ยวชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และ 4 ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ แผ่นดินไหวหรือสึนามิ น้ำท่วม และลูกเห็บ โดยคุ้มครองสูงสุดรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท (สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้) โดยกรมธรรม์ ยังให้ความคุ้มครองถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยชั่วคราว หากเกิดความเสียหายกับอาคาร หรือบ้านที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ไม่อาจอยู่อาศัยได้
 
ประกันขนส่ง
- เราเชี่ยวชาญในการรับประกันภัยการขนส่ง พร้อมให้ความคุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือโดนกัน การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยรวมถึงส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่เจ้าของสินค้าต้องร่วมรับผิดชอบ ฯลฯ บริษัทมีความยืดหยุ่นในการรับประกันภัย และมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจของท่าน (สามารถออกกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ)  อีกทั้งยังพันธมิตรเครือข่ายบริษัทสำรวจภัย รวมถึง Setting Agents ทั่วโลก ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม MS & AD Group ในการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของท่าน
 
ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
- ให้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองการประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐานรวมถึงภัยเพิ่มต่างๆ อาทิ ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากยวนยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทั้งการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
 
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
 
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประเภทอื่นๆ โดยจะคุ้มครองถึงตัวรถยนต์เอาประกันภัย เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ รวมถึงคุ้มครอง ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และ คู่กรณีทั้งในส่วนชีวิตและทรัพย์สิน
 
พิเศษ! ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 
แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ยกเว้นใช้รถสำหรับรับจ้างหรือให้เช่า)
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบุบรรทุก
  • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • รถทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนทำประกันภัยเท่านั้น

MSIG Travel Insurance Claim Process
สำหรับท่านที่มีความประสงค์ในการยื่นเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหม
แผนประกันเดินทางไปต่างประเทศ แผนนักเรียน ของ MSIG
ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเคลมได้ คลิกที่นี่ 
ขั้นตอนการเคลม MSIG
1. รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการเคลม เช่น สำเนาพาสปอร์ต สำเนาสมุดธนาคาร ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ใบรับรองแพทย์
2. กรอกแบบฟอร์มการเคลม พร้อมแนบเอกสารตามหัวข้อเคลมที่ต้องการ
3. นำเอกสารส่งไปรษณีย์ไปที่ 

แผนกสินไหม ชั้น 8
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
tel.02-8258888 ต่อ 8883 , 8884 
email: Travel_PA_HealthClaims@th.msig-asia.com