เงินชดเชยรายวัน ระหว่างรักษาตัวในต่างประเทศ

ได้เคยอธิบายความหมายของผู้ป่วยในไปแล้ว คือต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลต่อเนื่องกันมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชม สำหรับผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน ในเรื่องเงินชดเชยรายวันนั้น พออธิบายได้ดังนี้ครับ เมื่อผู้เอาประกันอยู่ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ แล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในของสถานพยาบาล แบบประกันที่คุ้มครอง จะจ่ายค่าชดเชยเงินรายวันให้กับผู้เอาประกัน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับการรักษา และต่อเนื่องกันไปไม่เกิน 30 วัน โดยการจ่ายเงินชดเชยนี้ จะจ่ายให้ตามจำนวนเงินเอาประกัน ต่อวันตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ เช่น บอกไว้ว่า 2,000 บาท แล้วหากผู้เอาประกัน ต้องรักษาตัว 10 วัน บริษัทประกันภัยจะชดเชยให้เป็นจำนวน 20,000 บาทเป็นต้น

ทั้งนี้จะต้องเป็นการรักษาพยาบาลในต่างประเทศเท่านั้น หากเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลหลัง กลับมาถึงประเทศไทยแล้ว การชดเชยรายวันนี้จะไม่คุ้มครอง แต่ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้อง ค่ารักาษพยาบาลได้ในหัวข้อ ค่ารักษาต่อเนื่องในเมืองไทยครับ